“Güzel sanatlarda: insanın eli, kafası ve kalbi birlikte çalışır.” – Francis Bacon

“İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Halbuki bizim milletimiz, hakikî özellikleriyle medenî ve ileri olmaya lâyıktır ve olacaktır”.1923 (Atatürk’ün S.D.II, s. 67)

 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda; Ulusal kimliğinin farkında ve evrensel değerlere sahip olan; ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, neyi, nasıl ve neden yaptığını sorgulayan sanattan zevk alan, disiplinler arası ve sosyal sorumluluk projelerine destek verebilen, müzelerde, sergilerdeki sanat eserlerini farklı açılardan derinlemesine inceleyebilen, tartışabilen, öğrendiklerini gerçek yaşamla ilişkilendirebilen, bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Sanat dersleri öğrencilere hem sanatçılar gibi davranabilmeleri hem de sanatı öğrenen kişiler olabilmeleri için imkân sağlar. Sanat hayal gücünün harekete geçirilmesine, algılamaların düşünmeye zorlanmasına, yaratıcı ve analitik becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunur. Sanata katılım öğrencilerin bağlam içinde sanatı ve sanat çalışmalarının kültürel geçmişini anlamaları için onları teşvik eder, böylece sorgulayıcı ve empati kurabilen bir dünya görüşünün gelişimi desteklenir. Sanat bireysel kimlikler üzerine düşünmeye zorlar, kimlikleri zenginleştirir ve gerçek dünya bağlamında estetiğe karşı farkındalık oluşturur.

Sanat bölüm olarak öğrencilerimizin müzelerde ve sanat galerilerinde bir sanat eseriyle karşılaştıklarında; nasıl bakılması gerektiğini bilen, sanatı yaşamının bir parçası olarak görebilen, duygu, düşünce ve izlenimlerini özgün sanatsal tasarımlara dönüştürebilen, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türkiye Cumhuriyetinin ulusal ve kültürel değerlerini kavramış, laik, demokratik, barışçı ve çağdaş nesiler yetiştirmeyi hedefledik.